Användarvillkor

Dessa användarvillkor skall tillämpas vid arbetsgivares och arbetssökandes användning av Internetmedicin jobb (IM-jobb, ”Webbplatsen”). Genom att använda Webbplatsen godkänner användaren (”Användaren”) dessa användarvillkor.

1. Rättigheter till materialet på Webbplatsen
1.1 Allt innehåll på Webbplatsen, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara, skyddas av IM-jobbs upphovsrätt. Allt innehåll ägs av Internetmedicin i Sverige AB eller dess innehållsleverantörer.

1.2 Användaren får inte sälja, överföra, sprida, reproducera eller offentligt förevisa innehållet. Användandet av innehållet på någon annan webbplats eller i annat nätverk är också förbjudet. Användaren får inte heller kopiera eller anpassa Html-koden som IM-jobb använder för att utforma och driva sina sidor. Denna skyddas också av Internetmedicins upphovsrätt. Otillbörligt utnyttjande av innehållet innebär upphovsrättsintrång eller annat intrång i IM-jobbs immateriella rättigheter. Alla markeringar för upphovsrätt och varumärkesskydd och liknande skall behållas vid kopiering för privat bruk.

2. Användarinformation
2.1 Användare som registrerar sig på IM-jobb kommer att behöva uppge viss information, såsom en giltig e-postadress. Användaren accepterar att IM-jobb kan lämna ut sådan information till tredje man (tex arbetsgivare) om så anges vid registrering. IM-jobb kommer dock inte att lämna ut personuppgifter utan Användarens godkännande om detta inte är ett uttryckligt krav enligt gällande lagar och regler.

2.2 IM-jobb förbehåller sig rätten att visa Användaren information och reklam från tredje man utifrån de preferenser Användaren angivit vid registreringen.

3. Användarens ansvar
3.1 Användaren ansvarar för sin egen information och användandet av denna.

3.2 Användaren ansvarar för att registreringsinformation och lösenord är och förblir konfidentiell. Användaren skall omedelbart meddela IM-jonn om någon otillbörligen använt Användarens konto eller uppgifter.

3.3 Användaren förbinder sig att inte använda denna webbplats för att skicka, publicera, förvara, förstöra eller länka till material a) om det bryter mot någon lag, b) om det på något sätt gör intrång i upphovsrätt (enligt punkt 1.2 eller i på annat sätt) eller annan immaterialrätt eller bryter mot regler för integritet, offentlighet eller andra rättigheter, eller c) om det på något sätt är kränkande, stötande, hotfullt, obscent, är av sexuell eller erotisk karaktär eller enligt IM-jobbs bedömning ej är förenligt med vår verksamhet.

3.4 Webbplatsen får endast användas av individer som söker jobb och av arbetsgivare som söker personal och ska användas endast för detta ändamål.

3.5 Användaren förbinder sig att inte göra intrång i eller försöka göra intrång i Webbplatsens säkerhetssystem eller att använda andras uppgifter eller logga in på en server eller ett konto som inte är avsett för denna användare eller att tillåta en tredje man att använda lösenord för obehörigt bruk av skyddade sidor.

4. IM-jobbs ansvar
4.1 Webbplatsen är en mötesplats för arbetsgivare som publicerar platsannonser och jobbsökande som registrerar profil och CV. IM-jobb kontrollerar inte publicerat material. IM-jonn är heller inte inblandade i transaktionen mellan arbetsgivare och jobbsökande och har därför inte kontroll över kvaliteten eller pålitligheten i de platsannonser eller CV:n som publiceras. Eftersom det är svårt att säkert identifiera personer via Internet, kan IM-jobb inte garantera att alla är den som de utger sig för att vara. IM-jobb har därför inget som helst ansvar vid en eventuell konflikt användare emellan.

4.2 IM-jobb friskriver sig från allt juridiskt ansvar och har normalt inte kontroll över information från andra användare som görs tillgängligt via Webbplatsen. IM-jobb utgår ifrån att Användaren använder sitt sunda förnuft vid användande av Webbplatsen och bedömer materialet utifrån detta.

4.3 IM-jobb garanterar inte att Webbplatsen alltid fungerar eller att vår server är fri från virus eller annat skadligt. IM-jobb ansvarar inte för eventuella kostnader i det fall användning resulterar i att data eller utrustning behöver ersättas.

4.4 IM-jobb ansvarar inte för användning av Webbplatsen utanför Sverige. Användning av Webbplatsen utanför Sveriges gränser sker på egen risk .

5. Ansvarsbegränsning
5.1 IM-jobb, dess leverantörer eller någon tredje part omnämnd på webbplatsen ansvarar inte i något fall för vare sig direkt eller indirekt skada, förlust av information eller andra följdskador.

6. Avstängning och uppsägning
6.1 IM-jobb förbehåller sig rätten att vidta alla nödvändiga rättsliga åtgärder, inklusive avstängning och radering av material, om Användaren bryter mot användarvillkoren, tillämplig lag eller om IM-jobb inte kan verifiera registreringen.

7. Tillämplig lag
7.1 Dessa användarvillkor skall tolkas i enlighet med svensk rätt och skall prövas av svensk domstol.